21 มิถุนายน 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ น.ส ธัญภัทร รัศมีจันทร์ ชื่อเล่น เนล
คณะ ครุศาสตร์ เอก การประถมศึกษา คบ.2
รหัสนักศึกษา 544188099 หมู่ที่ 3
มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เกิดวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2535